OPVOEDINGSPROJECT

Ontdek hieronder ons opvoedingsproject


Onze missie …

Wij willen jongeren alle kansen bieden om hun persoonlijke talenten tot volle bloei te brengen, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardig functionerende, geëngageerde volwassenen. Dit willen wij doen met respect voor de christelijke waarden en via de combinatie van kwaliteitsonderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding. 

… omgezet in 10 mijlpalen

In de dagdagelijkse schoolpraktijk hopen wij deze missie via 10 duidelijke mijlpalen te realiseren:

 1. Wij willen trouw blijven aan de oorspronkelijke roeping van de Zusters van de H. Vincentius Berkenboom.

Dit betekent dat we werken voor jongeren met een verschillende sociale achtergrond, met verschillende culturen en levensopvattingen. Hieruit vloeit voort dat onze school een oefenplaats moet zijn voor culturele en levensbeschouwelijke communicatie. Het betekent ook dat we aandacht hebben voor leerlingen die van thuis uit minder mogelijkheden meekrijgen dan andere leerlingen.

 

2. Wij willen een christelijke school zijn.

Op de eerste plaats willen wij met onze school fundamenteel menselijke waarden nastreven. Hierbij inspireren wij ons op de figuur van Jezus en zijn evangelie. Bovendien willen we als christelijke school onze leerlingen gevoelig maken voor de diepere dimensie van de werkelijkheid. We willen hen zo brengen tot innerlijkheid en openheid voor transcendentie. Dit gebeurt o.a. binnen het vak godsdienst. De jaarlijkse solidariteitsactie en de religieus geïnspireerde vieringen bieden onze leerlingen de kans om zich daadwerkelijk te engageren.

 

3. Wij willen een degelijk studiepeil verzekeren.

Dit betekent dat we onze leerlingen voldoende kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen. Als school stellen wij ook eisen om dit studiepeil te verzekeren. Door leerlingen voldoende kansen te geven, hen vakkundig te begeleiden op studiegebied en eerlijk te evalueren, moeten zij met succes en op een zelfstandige wijze kunnen functioneren in het vervolgonderwijs.

 

4. Wij willen onze leerlingen begeleiden bij hun studies.

In de eerste jaren gebeurt dit sterk geleid, aan de hand van lessen effectief leren leren, studietips per vak en de begeleiding door de titularis. Het organiseren van inhaallessen en de mogelijkheid om leerbegeleiding te krijgen in kleine groepen dragen bij tot het beter 'leren leren'. In de hogere jaren willen wij leerlingen zelfstandig en 'resultaatgericht' leren studeren door hen o.a. nog beter te leren de leerstof te structureren en schematiseren. Leerlingen kunnen ook individueel begeleid worden. Deze begeleiding situeert zich zowel op het vlak van de motivatie als op het vlak van studiemethode.

 

5. Wij willen beschikbaar zijn voor elke leerling.

Dit betekent dat elke leerling met zijn of haar noden, van welke aard ook, terecht moet kunnen in de school. Hierbij hechten wij zeer veel belang aan de rol van de klastitularis als vertrouwenspersoon, maar ook de leden van het zorgteam en de directie staan ter beschikking voor individuele begeleiding en ondersteuning.

 

6. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk in contact brengen met cultuur in de ruimste betekenis van het woord.

Dit betekent dat binnen de vakken maar ook vakoverstijgend talrijke initiatieven worden genomen om onze leerlingen te confronteren zowel met het verleden als met de wereld van vandaag. Toneel, film- en muziekvoorstellingen, studie-uitstappen voor verschillende vakken, sportactiviteiten, uitwisselingsprojecten en studiereizen dragen hiertoe bij. Ze bieden tevens de mogelijkheid om de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Naast dit aanbod voor alle leerlingen bieden wij een hele waaier van activiteiten aan, die op vrijwillige basis kunnen gevolgd worden.

 

7. Wij willen onze leerlingen leren leven tussen grenzen.

Dit betekent dat we duidelijke regels stellen in verband met wat kan en niet kan in onze school. Door regelduidelijkheid kunnen we komen tot een verantwoord sanctiebeleid. Leerlingen mogen ook fouten maken. Na rechtzetting moeten zij opnieuw de kans krijgen om met een schone lei te herbeginnen.


8. Wij willen onze leerlingen stimuleren tot inspraak en engagement.

Dit betekent dat, aangepast aan de leeftijd, leerlingen zelf initiatieven kunnen nemen en uitwerken. Zij kunnen hun stem laten horen in de verschillende leerlingenraden. Zij krijgen de kans om zich te engageren in werkgroepen zoals - bijvoorbeeld - de werkgroep 'MOS' (Milieuzorg op School). We verwachten dat onze leerlingen spontaan een handje toesteken bij de organisatie en de uitwerking van bepaalde activiteiten (b.v. openschooldag, promotie, solidariteitsactie, oud-leerlingenavond …)

 

9. Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes leren maken.

Dit betekent dat zij zich een eigen mening moeten kunnen vormen en deze uiten en toetsen aan die van anderen. Zo willen we hen o.a. leren een evenwicht te vinden tussen ‘inspanning’ en ‘ontspanning’, tussen studeren en vrijetijdsbesteding. Ook de lessen relationele vorming, de ontmoetings- en vormingsdagen en de preventieprojecten in verband met pesten, roken, alcohol en drugs bieden hiertoe een goede aanzet. Dankzij een goed gestructureerde studiekeuzebegeleiding tracht de school de leerlingen tot meer bewuste studiekeuzes te brengen.

 

10. Wij willen onze leerlingen respect bijbrengen.

Dit betekent op de eerste plaats respect voor zichzelf maar ook voor de medemens en het milieu. Dit houdt in dat we als school kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op het eigen welzijn en dat van anderen. Het betekent ook dat wij blijven werken aan een nette en milieubewuste school. Respectvol omgaan met anderen betekent eveneens dat er op onze school geen plaats is voor racisme, pesten, agressie en vandalisme.   


Wie zijn we?

Berkenboom Humaniora: warm en kwaliteitsvol onderwijs in een open sfeer.

Verbinding met

© 2018 Berkenboom Humaniora. All Rights Reserved.

Search